Juridisk og etisk forankring ved bruk av makt og tvang

Juridisk og etisk forankring ved bruk av makt og tvang

Målsetting: Kurset har som målsetting og gi deltakerne grunnleggende forståelse for- og ferdigheter i etisk refleksjon, samt kunnskap om juridiske hensyn knyttet opp mot bruk av tvang.

Kurset har fokus på å belyse hvordan etisk refleksjon og juridisk kompetanse kan bidra til god tjenesteyting.

Innhold:

Kurset vil bestå av en innføring i grunnleggende etiske begreper og ulike refleksjonsmodeller knyttet opp mot bruk av tvang, samt gjennomgang av det juridiske rammeverket som hjemler bruk av tvang i de ulike tjenestetilbudene. Kurset har fokus på hvordan etisk og juridisk kompetanse kan påvirke samspillet mellom forebygging, håndtering og ettervern.

Kurset omfatter følgende tema:

Etikk

 • Grunnleggende begreper
 • Gjennomgang av ulike refleksjonsmodeller
 • Hvordan gjennomføre etisk refleksjon på arbeidsplassen

Juss

 • Grunnleggende menneskerettigheter
 • Arbeidsmiljøloven
 • Straffeloven
 • Psykisk helsevernloven
 • Lov om barnevern, rettighetsforskriften
 • Pasientrettighetsloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Opplæringsloven
 • Helsepersonnelloven
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenestene

Kurset er et teoretisk kurs med fokus på deltagelse og refleksjon. Kurset krever ingen forkunnskaper, og som deltaker kan du også sende e-post med ønske om spesifikke utfordringer du ønsker belyst. Vi vil så langt det lar seg gjøre imøtekomme slike ønsker!