Arbeidsmodellen

Arbeidsmodellen

Hver enkelt arbeidsplass har sine unike behov. Før opplæring gjennomføres må vi identifisere dette behovet og definere målsettingen. Vi har erfaring og verktøy til å kartlegge nødvendige forhold ved den enkelte arbeidsplass. Noen viktige momenter i vår arbeidsmodell er:

 • Formøte: Gjennomføres i den innledende fasen for å etablere god dialog og drøfte målsetting med opplæringen. Formøte bidrar også til å avklare behovet for kartlegging og samkjøring med andre tiltak.
   
 • Hospitering: eventuell hospitering avtales for hvert enkelt prosjekt. Hospitering gjennomføres for å skreddersy opplæringen til den enkelte arbeidsplass. Hospitering kan også gjennomføres for å kartlegge rutiner for veiledning av nyansatte, overlapping, rapportering, fysisk miljø og andre relevante forhold. Hospitering er også en effektiv metode for å etablere positive forventninger i personalgruppa.
   
 • Spørreskjema: Vi benytter spørreskjema ovenfor ansatte og leder(e). Spørreskjema er en effektiv metode for å involvere de ansatte i utformingen av opplæringen. Vi opplever ofte avvik mellom hva de ansatte føler behov for, og hva ledere tror de ansatte ønsker. Ved å involvere de ansatte opplever vi større eierskap og økt motivasjon for opplæring.
   
 • Program og varighet: Etter formøte, hospitering og kartlegging, utarbeides et utkast til program og varighet. Dette oversendes vår kurskontakt for godkjenning og eventuell justering.
   
 • Kursrapport og evaluering av deltakere:  Etter gjennomført opplæring tilbyr vi en avsluttende kursrapport som beskriver våre erfaringer fra opplæringen. I tillegg evalueres hver enkelt deltaker slik at arbeidsgiver kan tilrettelegge for videre oppfølging. Denne kartleggingen er også viktig for utvelgelsen av ressurspersoner når dette er relevant. Som vedlegg til kursrapporten følger også en oppsummering av deltakernes kursevalueringer.