Juridiske fag

Juridiske fag

Vi har i mange år samarbeidet med mange jurister, deltatt i straffesaker, mottatt veiledning, og studert litteratur relevant for de målgrupper og fag som vi arbeider med. Dette har gitt oss et godt fundament for å nå frem til våre målgrupper på en konkret og forståelig måte. Vårt fokus er kjente problemstillinger med konkrete forslag til tiltak. Alle juridiske fag er rettet mot møte med utfordrende atferd og omfatter prioriterte deler av:

  • Menneskerettighetsloven

  • Straffeloven

  • Straffeprosessloven

  • Arbeidsmiljøloven

  • Opplæringsloven

  • Helse- og omsorgstjenesteloven kap 9

  • Lov om psykisk helsevern

  • Barnevernloven

  • Helsepersonelloven

  • Kommunehelsetjenesteloven

For andre målgrupper med egne hjemmelsgrunnlag for utøvelse av sitt arbeid, integreres dette i opplæringen.