Risiko og sikkerhet

Risiko og sikkerhet

Risiko- og sikkerhet omfatter mange forhold i en virksomhet. Vi har unik kompetanse og erfaring med:

 • utfordrende atferd
 • trusler
 • aggresjon
 • vold
 • selvskading
 • systematisk bruk av tvang og makt (HOL kap 9)
 • Skadeavvergende tiltak

I arbeidet med mennesker som er utfordrende i sin atferd, eller som utgjør en fare for de ansatte, må vi balansere en god sikkerhetskultur med god ivaretakelse av de menneskene vi jobber med.

Forskrift om arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold (Kapittel 23A)

Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidssituasjonen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. Ved planlegging, utforming og utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge for en enkeltvis og samlet vurdering av forhold som kan innebære fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold.
Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til:
 • arbeidets organisering og tilrettelegging,
 • hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold,
 • alenearbeid,
 • arbeidstidens plassering og organisering,
 • bemanning,
 • kompetanse,
 • utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger,
 • effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak.